Politika IMS

ZDRAVĚJŠÍ POHLED NA SVĚT je základní filozofií UNIMED PHARMA, spol. s r. o., která vyvíjí, vyrábí a dodává oční léky – oční roztokové kapky a zdravotnické pomůcky – irigační roztoky a nitrooční diagnostiku.

 • Integrovaný systém managementu (IMS) je nedílnou součástí podnikání a manažerské filozofie společnosti a je vyjádřením našeho závazku na trvalé zlepšování ve všech oblastech, zejména v dosahování neustále se zvyšujících požadavků na kvalitu produktů, prevenci úrazů a také ochranu životního prostředí, včetně prevence.
 • Zavedený a udržovaný Integrovaný systém managementu se zakládá na dodržování požadavků aktuálních norem ISO 9001, ISO 13485, aplikovatelných regulačních požadavků Nařízení EP a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (MDR) a Správné výrobní praxi: EudraLex The Rules in the EU Volume 4 - EU Guidelines to Good Manufacturing Practice Lékařské výrobky pro lidské a veterinární použití. Annex 1: Manufacture of Sterile Medicinal Products (GMP).
 • Úspěšnost a konkurenceschopnost UNIMED PHARMA, spol. s r. o. ve farmaceutickém průmyslu vidíme ve způsobilosti deklarovat shodu s použitelnými regulačními požadavky a jinými závazky, které jsme se zavázali plnit.
 • Vlastním vývojem produktů zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti pacientů a uživatelů, dlouhodobou spokojenost zákazníků, vlastníků, zaměstnanců a ostatních zúčastněných stran.
 • Prosazovat a dodržovat v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci povinnosti vyplývající z legislativy jako nedílnou součást Integrovaného systému managementu a všech podnikatelských aktivit směřujících k rozvoji společnosti a jejích zaměstnanců.
 • Součástí firemní kultury je angažovanost zaměstnanců, kteří zodpovědně přistupují ke kvalitě produktů, životnímu prostředí a ochraně zdraví.
 • Soustavným vzděláváním a zvyšováním způsobilosti zaměstnanců zvyšujeme povědomí o kvalitě produktu, důležitosti dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Management UNIMED PHARMA spol. s r. o. neustálým zaváděním nových technologií a infrastruktury vytváří základní předpoklad pro naplňování podnikatelského záměru a neustálého zlepšování.
 • Dodavatele si pečlivě vybíráme a hodnotíme se zaměřením na kvalitu dodávaných materiálů nebo služeb.
 • Našimi partnery jsou všichni naši dodavatelé, kteří jsou také zainteresováni na plnění naší Politiky IMS.
 • Efektivní komunikací udržovat vzájemnou spolupráci se zúčastněnými stranami s cílem vytvářet hodnoty a zkušenosti.

Schválil: RNDr. Elena Slučiaková
    Generální ředitel společnosti

Dne: 01.10.2023